خانه :: اساتید :: اخبار

نشریه تاملات اخلاقی دومین نشریه علمی پژوهشی
دانشگاه زنجان از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم  (  15-10-1400  )

رونمایی دو کتاب مستخرج از همکاری عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
دو کتاب مستخرج از همکاری دکتر مهدی اقبالی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان رونمایی شد  (  14-10-1400  )

اطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی - درخصوص نحوه برگزاری امتحانات  (  14-10-1400  )

انتصاب معاونت اداری مالی و مدیر همکاری های بین الملل
طی احکامی از سوی سرپرست دانشگاه معاونت اداری و مالی و مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب شدند  (  13-10-1400  )

ارتقای علمی 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت  (  9-10-1400  )

اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت
اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان در میان اساتید برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال 1400 قرار گرفتند  (  6-10-1400  )

ّ
واگذاری مجموعه سوارکاری از طریق مزایده
متقاضیان موارد را از تاریخ 20 مهر لغایت 26 مهرماه 1400 به مدیریت حقوقی و قرارداهای دانشگاه زنجان ارسال نمایند (19-7-1400)  
مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه تاریخ 7 شهریور تا روز چهارشنبه تاریخ 10 شهریور1400 (3-6-1400)  
مناقصه پروژه توسعه شبکه گاز رسانی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه تاریخ 7 شهریور تا روز چهارشنبه 10 شهریور1400 (3-6-1400)  
مناقصه پروژه توسعه شبکه گاز رسانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهار شنبه تاریخ 13 مرداد تا روز یکشنبه تاریخ 17 مرداد 1400 (12-5-1400)  
مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از روز سه شنبه تاریخ 5 مرداد 1400 (5-5-1400)